HomeVerhuurInstallatieContact

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij www.voorwaarden.net. Downloaden -> klik hier

Versie geldig vanaf: 6 juli 2009

 

Artikel 1 Definities en algemene bepalingen 
 1. DMS Sound: de eenmanszaak DMS Sound, statutair gevestigd te Wapenveld en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05066529.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan DMS Sound een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van producten of uitvoeren van werkzaamheden.
 3. Werkzaamheden: het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting. Hier valt zeker onder te verstaan: het (tijdelijk) beschikbaar stellen van audioapparatuur, verlichting of levering en installatie van enige andere soort materialen ter ondersteuning van evenementen, alsmede het installeren van apparatuur.
 4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van DMS Sound die strekken tot het verlenen van diensten, het verkopen van producten of het verhuren van producten.
 5. De door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met DMS Sound
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 7. In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten
 8. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het feit dat DMS Sound deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen 
 1. Alle door DMS Sound uitgevaardigde offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn onbeperkt geldig voor aanvaarding.
 2. De door DMS Sound gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn per dag en exclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Opgegeven prijzen zijn tevens exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst 
 1. Een overeenkomst tussen DMS Sound en opdrachtgever komt tot stand nadat een door DMS Sound uitgevaardigd aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard en DMS Sound akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
 2. Aanvaarding door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven door DMS Sound.
 3. Een overeenkomst komt ook tot stand nadat opdrachtgever het door DMS Sound uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en DMS Sound aanvangt met de door hem te verrichten werkzaamheden.
 4. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden gemeld aan DMS Sound en moeten schriftelijk worden aanvaard door de DMS Sound, tenzij DMS Sound en opdrachtgever uitdrukkelijk iets anders overeenkomen.
 5. Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien opdrachtgever twee (2) dagen voorafgaand aan de aanvang van de door DMS Sound uit te voeren werkzaamheden dit schriftelijk meldt aan DMS Sound. Hierbij wordt 15% van het factuurbedrag in rekening gebracht aan opdrachtgever.
 6. Indien de opdrachtgever een tot stand gekomen overeenkomst annuleert één (1) dag voorafgaand aan de aanvang de door DMS Sound uit voeren werkzaamheden, is de opdrachtgever 30% van het factuurbedrag verschuldigd aan DMS Sound.
 7. Indien de in artikel 3.6 genoemde termijn verstreken is alvorens opdrachtgever de overeenkomst annuleert is opdrachtgever het gehele factuurbedrag schuldig aan DMS Sound.
Artikel 4 Aanvang van de werkzaamheden 
 1. De datum waarop DMS Sound begint met de tenuitvoerlegging van de werkzaamheden wordt in overleg tussen DMS Sound en opdrachtgever vastgesteld.
 2. Indien DMS Sound door toedoen van de opdrachtgever niet op de afgesproken datum kan aanvangen met de werkzaamheden, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle door DMS Sound te maken kosten die ontstaan door de vertraging.
Artikel 5 Verplichtingen opdrachtgever 
 1. Opdrachtgever stelt DMS Sound in de mogelijkheid de werkzaamheden uit te voeren.
 2. Opdrachtgever dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is DMS Sound gerechtigd de werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten of te beëindigen, zonder dat DMS Sound daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever zorgt dat de locatie waar de door DMS Sound de werkzaamheden zal verrichten vrij van obstakels is op het moment dat DMS Sound aanvangt met de werkzaamheden.
 4. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van de DMS Sound behoren, zodanig worden verricht dat de uitvoering van de door DMS Sound te verrichten werkzaamheden geen vertraging ondervindt.
 5. Indien de door DMS Sound te verrichten werkzaamheden toch vertraging oplopen door omstandigheden als beschreven in artikel 5.4, dient de opdrachtgever de daarmee veroorzaakte schade en kosten aan de DMS Sound te vergoeden, mits deze omstandigheden de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
 6. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat DMS Sound alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de werkzaamheden naar behoren te voldoen. Tevens dient opdrachtgever te beschikken over eventuele goedkeuring die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals vergunningen etc. Opdrachtgever vrijwaart DMS Sound voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 7. Opdrachtgever zal de door DMS Sound ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.
 8. Eventuele schade die ontstaat aan de door DMS Sound geleverde zaken door toedoen van de opdrachtgever dient door opdrachtgever vergoed te worden, waarbij DMS Sound het recht voorbehoudt om deze schade te verrekenen met de door de opdrachtgever betaalde borg. Indien de schade groter is dan het door opdrachtgever betaalde bedrag aan borg, is de opdrachtgever verplicht het resterende bedrag direct te vergoeden aan DMS Sound.
Artikel 6 Verplichtingen DMS Sound 
 1. DMS Sound verplicht zich tot het deugdelijk verrichten van de werkzaamheden zoals die omschreven staan in de offerte/aanbieding en dat alle door DMS Sound ter beschikking gestelde zaken deugdelijk functioneren.
 2. DMS Sound verplicht zich om bij de uitvoering van de werkzaamheden daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving acht te nemen, zoals die van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden.
 3. DMS Sound verplicht zich om de opdrachtgever te wijzen op:
  • Eventuele onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden.
  • Onjuistheden in de door opdrachtgever gewenste constructies/aanleg en werkwijzen.
 4. De in artikel 6.3 neergelegde verplichtingen van de DMS Sound ontstaan wanneer DMS Sound de gebreken of onjuistheden kende of behoorde te kennen.
 5. DMS Sound is verplicht de schade te vergoeden die door toedoen of een nalaten van DMS Sound aan de kant van de opdrachtgever is ontstaan en die de DMS Sound aangerekend kan worden.
 6. DMS Sound zorgt ervoor dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.
Artikel 7 Prijzen 
 1. De door DMS Sound gehanteerde prijzen zijn per dag en exclusief BTW en andere heffingen in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Naast de prijzen voor de te leveren werkzaamheden, dient de opdrachtgever een borg aan DMS Sound te doen toekomen waarvan de hoogte door DMS Sound wordt vastgesteld voor het tot stand komen van een overeenkomst.
 3. Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen DMS Sound en opdrachtgever zich prijsverhogingen voordoen voor de door DMS Sound te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de werkzaamheden is DMS Sound gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de opdrachtgever.
 4. Indien DMS Sound de meerkosten doorberekend zoals bepaald is in artikel 7.3, komt de opdrachtgever het recht tot ontbinding van de overeenkomst alleen toe wanneer de doorberekende meerkosten tenminste vijftien (15) procent van het originele factuurbedrag bedragen.
Artikel 8 Betaling 
 1. Betaling dient te uiterlijk te geschieden voorafgaand aan de dag dat DMS Sound overgaat tot uitvoering van de werkzaamheden, zoals omschreven in artikel 4.1, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen tussen de opdrachtgever en DMS Sound.
 2. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de betalingsverplichting als omschreven in artikel 8.1, heeft DMS Sound het recht om de levering aan de opdrachtgever op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever wel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Indien DMS Sound zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst opschort door omstandigheden omschreven in dit artikel, is DMS Sound op geen enkele wijze aansprakelijk voor daaruit voorvloeiende schade die de opdrachtgever mocht lijden.
Artikel 9 Opneming en goedkeuring van werkzaamheden 
 1. Opneming zal plaatsvinden op een nader overeen te komen tijdstip, nadat de door DMS Sound te verrichten werkzaamheden naar inziens van de DMS Sound zijn voltooid.
 2. Opneming zal geschieden in het bijzijn van (een vertegenwoordiger van) opdrachtgever en een vertegenwoordiger van DMS Sound.
 3. Na opneming van de door DMS Sound verrichte werkzaamheden zal opdrachtgever onmiddellijk aan DMS Sound meedelen of hij akkoord gaat met het door DMS Sound opgeleverde werk.
 4. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de door DMS Sound geleverde werkzaamheden, zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur, mondeling of schriftelijk de gebreken aan DMS Sound melden, waarna DMS Sound de mogelijkheid wordt geboden om de werkzaamheden in overeenstemming met de wensen van opdrachtgever te brengen.
 5. Werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd, behoudens tegenbewijs, indien opdrachtgever niet binnen de in artikel 9.4 bepaalde termijn zijn bezwaren ten gehore heeft gebracht.
Artikel 10 Reclamaties en garantie 
 1. Wanneer zich gebreken voordoen in de door DMS Sound uitgevoerde werkzaamheden nadat opneming en overeenkomstige goedkeuring heeft plaatsgevonden, dient opdrachtgever onmiddellijk na ontdekking van deze gebreken dit aan DMS Sound te melden, waarna opdrachtgever DMS Sound de mogelijkheid geeft de gebreken te verhelpen.
 2. Indien er geen redelijke mogelijkheid meer bestaat voor DMS Sound om de gebreken te verhelpen, ontstaat er op geen enkele wijze schadeplichtigheid aan de kant van DMS Sound jegens opdrachtgever.
 3. Hetgeen bepaald in artikel 10.2 is niet van toepassing op de eventuele gebrekkigheid van de door DMS Sound ter beschikking gestelde zaken.
Artikel 11 Overmacht 
 1. DMS Sound is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt
 2. Indien DMS Sound ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is DMS Sound gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.
Artikel 12 Aansprakelijkheid 
 1. DMS Sound sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door toedoen van de door DMS Sound verrichte werkzaamheden, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van DMS Sound, haar directie en/of leidinggevend personeel.
 2. Onder indirect schade dient in ieder geval verstaan te worden: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Indien DMS Sound aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van DMS Sound komt.
 4. Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 12. 3 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van DMS Sound beperkt tot directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DMS Sound aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DMS Sound toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 6. De opdrachtgever vrijwaart DMS Sound tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 13 Toepasselijk recht 
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DMS Sound partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Opdrachtgever en DMS Sound zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.